Çekince

Yatırımcı İlişkileri web sitemiz bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmakta ve güncellenmekte olup, Doğan Yayın Holding veya grup şirketlerinin hisselerine yatırım tavsiyesi sağlamak amacı taşımamaktadır. Web sitesindeki bilgiler ve bazı dokümanlar güncelliğini yitirmiş olabilir. Doğan Yayın Holding bu bilgileri güncelleyeceğine dair herhangi bir taahhüt vermemektedir.

Bazı dokümanlarda ileriye dönük görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar Şirket Yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. İleriye dönük görüşler ve tahmini rakamlar birçok değişkene ve varsayıma bağlı olup, bu değişkenlerde ve varsayımlarda oluşabilecek değişiklikler nedeniyle farklılık gösterebilirler.

Web sitesinin ve içeriğinin kullanımından doğan zararlardan Doğan Yayın Holding ya da herhangi bir yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya çalışanı sorumlu değildir. Bu sebeple, okuyucuların, bu siteden elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit ettirmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanarak aldıkları kararlarda sorumluluk kendilerine aittir.

Doğan Yayın Holding yönetiminden izin alınmadıkça hiçbir logo veya hak sahibi bulunduğumuz bilgi üçüncü kişilerce başka amaçla kullanılamaz.

Özel Durum Açıklamaları

Birleşme İşlemi ile İlgili Ayrılma Hakkı Duyurusu ve Ayrılma Hakkı Talep Formu

08.08.2014 DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.
AYRILMA HAKKI DUYURUSU

Şirketimizin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde hakim ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından "devir alınması" suretiyle, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. bünyesinde birleşilmesi işleminin ("Birleşme") görüşüldüğü Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ("Genel Kurul Toplantısı") 06.08.2014 tarihinde yapılmış ve Genel Kurul Toplantısı'nda "Birleşme" oy çokluğu ile onaylanmıştır.

Genel Kurul Toplantısı'nda, Gündem'in 5'inci maddesinde görüşülen "Birleşme"ye olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı Tutanağı'na işleten pay sahiplerimizin, Genel Kurul Toplantısı'nda Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'den sağlanan "Pay Sahipleri Listesi"nde yer alan paylarının tamamını ("ayrılma hakkına konu paylar") Ortaklığımıza satarak ayrılma hakkı mevcuttur.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 'Ayrılma hakkı' başlığını taşıyan 24'üncü maddesinin 1'inci fıkrası hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.06.2014 tarih ve 2014/18 sayılı Haftalık Bülteni'nde ilan edilen onayları doğrultusunda, Ortaklığımızın 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatı, "Birleşme"nin ilk defa kamuya açıklandığı 14.04.2014 tarihinden önceki, açıklama tarihi hariç olmak üzere, 30 (Otuz) gün içinde, Borsa İstanbul A.Ş.'de oluşan 'ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması' alınarak hesaplanan 0,50 TL (Elli Kuruş)'dir ("ayrılma hakkı kullanım fiyatı").

Ayrılma hakkı kullanımı, 11 Ağustos 2014 tarihinde başlayacak olup; 22 Ağustos 2014 tarihinde saat 17:00'da sona erecektir ("ayrılma hakkı kullanım süresi").

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., ayrılma hakkı kullanımı kapsamında, Ortaklığımız adına pay alım işlemini gerçekleştirmek üzere yetkilendirilmiş Aracı Kurum olup, iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır. 'Ayrılma hakkına konu paylar'a ilişkin tutarların Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimize zamanında ve eksiksiz olarak ödenmesinde, söz konusu tutarların zamanında ve eksiksiz olarak Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'ye iletilmesinde sorumluluk Ortaklığımız'a aittir.

Ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimiz, "ayrılma hakkı kullanım süresi" içerisinde ekte yer alan Talep Formu'nu, hesaplarının bulunduğu aracı kuruma ileterek ve "ayrılma hakkına konu paylar"ın Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'ne virman edilmek suretiyle teslim edilmesini sağlayarak, satışın gerçekleştirilmesini talep edeceklerdir. "Ayrılma hakkına konu paylar"ın bedelleri ("ayrılma hakkı kullanım bedeli") satışı takip eden işgünü (T+1) en geç saat 17:00'a kadar, ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin "Talep Formu"nda belirtmiş oldukları hesaplarına ödenmiş olacaktır.

Ayrılma hakkı kullanımında bulunacak pay sahiplerimizin başvuruları, ayrılma hakkı kullanım süresi boyunca her iş günü Türkiye saati ile en geç saat 17:00'a kadar kabul edilecektir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'ne Saat 17:00'dan sonra ulaşan başvurular, ertesi iş günü işleme alınacaktır.

Aracı Kurum Bilgileri:

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Adres: Etiler Mah. Tepecik Yolu Demirkent Sok. No: 1 Beşiktaş / İSTANBUL
Telefon: 0 212 384 10 10

Eki:
1- Ayrılma Hakkı Duyurusu,
2- Ayrılma Hakkı Talep Formu.Önceki Sayfa