Çekince

Yatırımcı İlişkileri web sitemiz bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmakta ve güncellenmekte olup, Doğan Yayın Holding veya grup şirketlerinin hisselerine yatırım tavsiyesi sağlamak amacı taşımamaktadır. Web sitesindeki bilgiler ve bazı dokümanlar güncelliğini yitirmiş olabilir. Doğan Yayın Holding bu bilgileri güncelleyeceğine dair herhangi bir taahhüt vermemektedir.

Bazı dokümanlarda ileriye dönük görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar Şirket Yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. İleriye dönük görüşler ve tahmini rakamlar birçok değişkene ve varsayıma bağlı olup, bu değişkenlerde ve varsayımlarda oluşabilecek değişiklikler nedeniyle farklılık gösterebilirler.

Web sitesinin ve içeriğinin kullanımından doğan zararlardan Doğan Yayın Holding ya da herhangi bir yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya çalışanı sorumlu değildir. Bu sebeple, okuyucuların, bu siteden elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit ettirmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanarak aldıkları kararlarda sorumluluk kendilerine aittir.

Doğan Yayın Holding yönetiminden izin alınmadıkça hiçbir logo veya hak sahibi bulunduğumuz bilgi üçüncü kişilerce başka amaçla kullanılamaz.

Özel Durum Açıklamaları

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Şirketimizi "devir alması" suretiyle birleşilmesi işlemi kapsamında "birleşme" işleminden vazgeçilmesi ile ilgili sınırlama hakkında YK Kararı

03.07.2014 Yönetim Kurulumuz, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Şirketimizi "devir alması" suretiyle birleşilmesi işlemi kapsamında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ"nin, "Ayrılma hakkı kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5'inci Fıkrası'na göre, işbu birleşme işleminden vazgeçilmesi ile ilgili sınırlama konusunda, Genel Kurulumuzun onayına sunulmak üzere aşağıdaki Kararı almıştır.

Yönetim Kurulumuz, 03.07.2013 tarihinde (bugün);

Genel Kurulumuzun onayına tabi olmak üzere; Şirketimizin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK")'nun 19 ve 20'nci maddeleri ile işbu Yönetim Kurulu Kararı'nın konusunu oluşturan işleme taraf her iki Şirketin de 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.")'na tabi Şirketler olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa)'de halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle SPKn.'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve SPK'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından "devir alınması" suretiyle, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında, ayrılma hakkının kullanımı ile ilgili olarak;

"SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde; Yönetim Kurulumuz tarafından, "ayrılma hakkından" yararlanmak isteyen "payların" (oy haklarının) tutarının "çıkarılmış sermaye"mize oranı ve/veya ayrılma hakkı kullanımları sonucunda, Şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği "toplam maliyet" ile ilgili olarak herhangi bir "üst sınır" getirilmemesine ve bu hususun anılan birleşme işleminin görüşüleceği olağanüstü genel kurul toplantısında gündeme alınmak suretiyle pay sahiplerinin onayına sunulmasına",

karar vermiştir.

Pay sahiplerimizin, birleşme işlemi ile ilgili olarak herhangi bir hak kaybına uğramamalarını teminen, Şirketimiz tarafından KAP (www.kap.gov.tr ) vasıtasıyla yapılacak ve eş zamanlı olarak da Kurumsal İnternet Sitemize (www.dyh.com.tr ) konulacak açıklamaları ve/veya duyuruları güncel olarak takip etmeleri gerektiğini önemle hatırlatmak isteriz.



Önceki Sayfa